เป้าหมาย 100 ปีข้างหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ในเวลา 100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนบรรลุเป้าหมายสร้างสังคมที่ทุกคนมีกินมีใช้ไม่ขัดสน เป้าหมายถัดไปคือประเทศสังคมนิยมอันยิ่งใหญ่ทันสมัยทุกด้าน

            เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (Xi Jinping) แสดงสุนทรพจน์เนื่องในงานฉลอง 100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Speech at a Ceremony Marking the Centenary of the Communist Party of China) มีสาระสำคัญดังนี้

            ประธานาธิบดีสีเอ่ยถึงความสำเร็จบรรลุเป้าหมายพรรคเรื่องการสร้างสังคมที่ทุกคนมีกินมีใช้ไม่ขัดสน (moderately prosperous society) แก้ปัญหาความยากจนที่มีมาตลอดประวัติศาสตร์ชาติจีน เป้าหมายต่อไปคือประเทศสังคมนิยมอันยิ่งใหญ่ทันสมัยทุกด้าน (a great modern socialist country in all respects)

            จีนเป็นชาติยิ่งใหญ่มีประวัติศาสตร์กว่า 5,000 ปีแต่นับจากสงครามฝิ่น (Opium War) เมื่อ ค.ศ.1840 ค่อยๆ กลายเป็นประเทศกึ่งอาณานิคมกึ่งสังคมศักดินา ประชาชนทุกข์ยาก โดนดูถูกเหยียดหยาม การฟื้นฟูชาติจึงเป็นความฝันยิ่งใหญ่ของคนจีน

            ค.ศ.1921 เกิดพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ มีผลต่ออนาคตคนจีน ชาติจีนและเส้นทางการพัฒนาโลก เป้าหมายพรรคคือสร้างความสุขแก่คนจีน ฟื้นฟูชาติด้วยการรวมคนจีนทั้งประเทศเป็นหนึ่งเดียว

            พรรคต้องทำศึกสงครามน้อยใหญ่ทั้งศัตรูจากภายในและภายนอกประเทศก่อนสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) ที่ประชาชนเป็นผู้ปกครองประเทศ ชาติอิสระ ยุติช่วงประวัติศาสตร์ที่เป็นกึ่งอาณานิคมกึ่งสังคมศักดินา ภาวะที่คนในชาติแตกแยก

            ในการฟื้นฟูชาติพรรคได้รวบรวมคนจีนให้เป็นหนึ่งร่วมสร้างจีนที่เข้มแข็งกว่าเดิมตามแนวทางปฏิวัติสังคมนิยม ขจัดการเอารัดเอาเปรียบการกดขี่ของระบบศักดินาที่เป็นมาหลายพันปี พรรคฯ และคนจีนได้แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าคนจีนไม่เพียงสามารถรื้อถอนโลกใบเก่ายังสามารถสร้างโลกสังคมนิยมที่พัฒนา

            สังคมนิยมตามคุณลักษณะของจีน (socialism with Chinese characteristics) ได้เปลี่ยนตัวเองจากเศรษฐกิจที่วางแผนจากศูนย์กลางอย่างเข้มข้นเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยม (socialist market economy) จากประเทศที่โดดเดี่ยวตัวเองมาเป็นประเทศที่เปิดกว้างสู่โลกภายนอก จากประเทศที่กำลังผลิตล้าหลังสู่ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ความสำเร็จเหล่านี้คือพลังขับเคลื่อนการฟื้นฟูชาติและเป็นปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อไป

            ตลอดร้อยปีที่ผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดมั่นหลักการเหล่านี้คือ ความจริงและอุดมคติต่างๆ ซื่อสัตย์ต่อแรงบันดาลใจและพันธกิจที่มีมาแต่แรก ต่อสู้อย่างกล้าหาญเสียสละ จงรักภักดีต่อพรรคฯ และซื่อสัตย์ต่อประชาชน เหล่านี้คือจิตวิญญาณอันเป็นแหล่งพลังของพรรคฯ และได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณนี้จากรุ่นสู่รุ่น เดินหน้าด้วยจิตวิญญาณดังกล่าวต่อไป

            ด้วยการมองย้อนหลัง 100 ปีว่าทำไมพรรคฯ ประสบความสำเร็จทำให้รู้ว่าจะสำเร็จต่อไปอย่างไร นั่นคือด้วยการยึดมั่นความจริง พันธกิจที่มีมาแต่แรกเริ่มและแสวงหาอนาคตที่ดีกว่า สิ่งที่ต้องยึดถือต่อไปคือ

          ประการแรก ยึดมั่นการนำของพรรค

            ความสำเร็จของจีนเกิดควบคู่กับพรรคฯ ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ 180 ปี ประวัติศาสตร์พรรคฯ 100 ปีและประวัติศาสตร์สาธารณรัฐจีน 70 ปีเป็นหลักฐานในตัวเอง พรรคฯ คือที่มาของจีนยุคใหม่ ที่มาของการฟื้นฟูชาติ เป็นพลังเข้มแข็งที่สุดของระบบ พรรคฯ จะต้องนำและเพิ่มขยายภาวะผู้นำต่อไป รักษาความสัตย์สุจริตทางการเมือง (political integrity) มองภาพใหญ่ มีระเบียบวินัย มั่นใจในเส้นทาง ทฤษฎี ระบบและวัฒนธรรมสังคมนิยมตามคุณลักษณะของจีน

          ประการที่ 2 เป็นเอกภาพและนำคนจีนสู่ชีวิตที่ดีกว่า

            ประเทศคือประชาชน ประชาชนคือประเทศ พรรคฯ ต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ประชาชนคือราก เลือดหล่อเลี้ยงและแหล่งแห่งความเข้มแข็งของพรรค พรรคฯ จะต้องไม่มีผลประโยชน์พิเศษของตน ไม่ใช่ตัวแทนของใครหรือกลุ่มใดเป็นพิเศษ

            พรรคฯ ต้องใกล้ชิดประชาชน ยึดหลักรับใช้ประชาชนสุดหัวใจ ยืนเคียงคู่ประชาชนอย่างมั่นคง เคารพความคิดสร้างสรรค์ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพัฒนา พัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน (people’s democracy) รักษาความเป็นธรรมความยุติธรรม แก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุลเท่าเทียม

          ประการที่ 3 ประยุกต์ลัทธิมาร์กซ์ตามบริบทจีน

            ลัทธิมาร์กซ์เป็นแนวคิดรากฐานของพรรคฯ กับประเทศ พรรคฯ ได้พัฒนาแนวคิดของมาร์กซ์ตามทิศทางปัจจุบัน ตอบสนองความจำเป็นในแต่ละเวลา นำคนจีนสู่การปฏิวัติสังคมนิยมอันยิ่งใหญ่ พรรคฯ จะยังคงประยุกต์หลักพื้นฐานของลัทธิมาร์กซ์ตามบริบทจีนรวมถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีของจีน พัฒนาลัทธิมาร์กซ์ของจีนสมัยใหม่และในศตวรรษที่ 21 นี้

          ประการที่ 4 ยึดมั่นและพัฒนาสังคมนิยมตามคุณลักษณะของจีน

            พรรคฯ ได้นำสู่ความทันสมัยตามแบบฉบับจีนที่เป็นของตัวเอง สร้างวิถีความก้าวหน้าของมนุษย์ในอีกรูปแบบ ในอนาคตนอกจากยึดมั่นหลักการแนวทางเดิมแล้ว พรรคฯ จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง สร้างประเทศบนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            พรรคฯ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งจากอารยธรรม 5,000 ปี ประสบการณ์ของพรรคฯ 100 ปี ประสบการณ์ของรัฐบาลสังคมนิยม 70 ปี พร้อมกันนี้ยังกระหายเรียนรู้บทเรียนจากวัฒนธรรมแหล่งอื่นๆ เปิดรับคำแนะนำที่สร้างสรรค์ พรรคฯ และชาวจีนจะเดินหน้าต่อด้วยความมั่นใจบนเสร้างที่เลือก สู่อนาคตที่มาจากมือของตนเอง

          ประการที่ 5 เร่งพัฒนาการป้องกันประเทศและกองทัพที่ทันสมัย

            ประเทศที่แข็งแรงต้องมีกองทัพที่เข้มแข็ง เป็นหนทางเดียวที่ประกันความมั่นคงของชาติ ต้องสร้างกองทัพประชาชนของตน เป็นวิถีปกป้องสันติภาพในภูมิภาคและไกลกว่านั้น

            ในอนาคตต้องพัฒนายุทธศาสตร์ทางทหารยุคใหม่ ยึดมั่นพรรคฯ เป็นผู้นำกองทัพประชาชนและเป็นผู้นำแนวทางการพัฒนากองทัพ สร้างกองทัพที่มีมาตรฐานระดับโลก

          ประการที่ 6 ส่งเสริมการสร้างสังคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน

            ประวัติศาสตร์จีน 5,000 ปีแสวงหาสันติความปรองดองและการเข้ากันได้ (peace, concord, and harmony) ชาติจีนไม่ใช้ความก้าวร้าวหรือความเป็นจ้าว พรรคฯ ให้ความสำคัญต่ออนาคตมนุษยชาติ แสวงหาสันติภาพ การพัฒนาโลกและรักษาระเบียบนานาชาติ

            ในอนาคตพรรคฯ ยังคงยึดมั่นการส่งเสริมสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วม ดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อสันติ การพัฒนาโดยสันติ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ ต่อต้านความเป็นเจ้า สังคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนาแบบจีนให้โลกรับรู้โอกาสใหม่ๆ

          ประการที่ 7 ดิ้นรนต่อสู้อุปสรรคต่างๆ

            ความฝันอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการทำงานหนักและมั่นคงหยัดยืน ณ วันนี้พรรคฯ มีความมั่นใจมีขีดความสามารถมากกว่าอดีต ยอมรับการมีปรปักษ์และต่อต้านปรปักษ์ รักษาการพัฒนาควบคู่กับความมั่นคง ต้องเข้าใจประเด็นใหม่ๆ เรื่องราวที่ซับซ้อน แสวงหาหนทางใหม่เพื่อจัดการความท้าทายเหล่านั้น

          ประการที่ 8 ส่งเสริมเอกภาพคนจีน

            ทำทุกอย่างที่ส่งเสริมเอกภาพ สร้างแนวร่วมผู้รักชาติทั้งชนเชื้อสายจีนในและต่างประเทศตามเป้าหมายฟื้นฟูชาติ ในอนาคตต้องรักษาเอกภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกับรักษาสมดุลความแตกต่างหลากหลาย ให้คนจีนทุกคนมีเป้าหมายตรงกันและทุ่มเทให้กับเป้าหมายร่วมกัน

          ประการที่ 9 สร้างพรรคตามโครงการใหม่ๆ

            พรรคคอมมิวนิสต์จีนคือพรรคที่ปฏิรูปตัวเองอยู่เสมอ ทำให้พรรคฯ มีชีวิตชีวาไม่เฉื่อยชา พรรคฯ ตรวจสอบควบคุมตัวเอง เป็นเหตุว่าทำไมพรรคฯ สามารถเผชิญหน้าการทดสอบอันหลากหลายมากมาย สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นเสาหลักอันมั่นคงของชาติ

            ในอนาคตพรรคฯ จะกระชับองค์กรภายใน สร้างเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรมและเป็นมืออาชีพ พัฒนาการทำงานของพรรคฯ ต่อต้านคอร์รัปชัน ขจัดทุกสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้า

            ในตอนท้ายประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวว่าอนาคตขึ้นกับคนหนุ่มสาว ในยุคใหม่นี้คนหนุ่มสาวจะต้องปฏิบัติพันธกิจฟื้นฟูชาติต่อไป ให้จีนเป็นประเทศที่น่าภาคภูมิใจยิ่งขึ้น มั่นใจยิ่งขึ้น รักษาอัตลักษณ์คนจีน เมื่อศตวรรษก่อนจีนถดถอยและเหี่ยวเฉาแต่ทุกวันนี้เจริญรุ่งเรือง พรรคฯ กำลังนำคนจีนตามเป้าหมาย 100 ปีข้างหน้าสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในทุกด้าน ทำให้ความฝันฟื้นฟูชาติจีนเป็นจริง

1 สิงหาคม 2021
ชาญชัย คุ้มปัญญา
(ตีพิมพ์ใน คอลัมน์ “สถานการณ์โลก” ไทยโพสต์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 9028 วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564)

----------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง : 
ความฝันของคนจีนคือความฝันของชายหญิงคนธรรมดาที่ต้องการความสุข อยู่ดีกินดี ปลอดภัย ได้รับความยุติธรรม รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละคนมีความใฝ่ฝันของตัวเองและรวมความฝันของทุกคนเข้าไว้ หวังสร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกัน ไม่คิดเป็นเจ้าผู้ครองโลก (hegemony)

ความฝันหรือความใฝ่ฝันมักสู่เป้าหมายที่สวยงามดีงาม เป็นเรื่องดีที่ควรมี แต่ในขณะเดียวกันจำต้องมองโลกตามสภาพที่เป็นจริง เรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกที่เป็นอยู่เพราะคือความฝันที่เป็นจริงอยู่ในขณะนี้

บรรณานุกรม :

1. Full Text: Speech by Xi Jinping at a ceremony marking the centenary of the CPC. (2021, July 1). Xinhua. Retrieved from http://www.xinhuanet.com/english/special/2021-07/01/c_1310038244.htm