อุดมการณ์พรรคกรีน (Green Party)

ความเป็นกรีนเห็นได้จากการใช้ชีวิตของพวกเขา เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนอุดมการณ์ตลอดเวลาไม่สิ้นสุด เป็นวิถีชีวิตรูปแบบหนึ่ง

             รากฐานกลุ่มเคลื่อนไหวสีเขียวหรือกลุ่มกรีนให้ความสำคัญระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม ถอยห่างจากโลกวัตถุนิยม (postmaterialist values) เคลื่อนไหวทั้งระดับลึกกับระดับกว้างตามระบอบประชาธิปไตย ก่อตั้งพรรคกรีน (Green Party) ครั้งแรกในยุโรปเมื่อปลายทศวรรษ 1970 แนวคิดนี้ขยายไปทั่วโลกเกิดพรรคกรีนในหลายประเทศ ผู้สนับสนุนแนวทางนี้มักเรียกตัวเองว่า “พวกกรีน” หรือ “พวกสีเขียว” (Greens)

            แนวคิดทางการเมืองของกลุ่มพัฒนาตามลำดับ จากสิ่งแวดล้อมสู่ประเด็นอื่นๆ อย่างกว้างขวาง

เสาหลัก 4 เสาของพรรคกรีน :

            ปลายทศวรรษ 1970 เกิดพรรคกรีนเยอรมนีที่เรียกว่า “German Greens(Die Grünen) ประกาศนโยบายหลักที่เรียกว่า เสาหลัก 4 เสาของพรรคกรีน (Four Pillars of the Green Party)

          ประการแรก Ecological wisdom

            คำว่า “Ecological wisdom” ไม่จำกัดกรอบเรื่องสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติเท่านั้น (environment and nature) เป็นคำที่กินความหมายกว้าง หมายถึงภูมิปัญญาทั้งหมดของโลกนี้ เช่น ความรู้เรื่องธรรมชาติ ภูมิปัญญาชาวบ้าน การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ต่อต้านทุกอย่างที่ขัดขวางความยั่งยืน

          ประการที่ 2 Social justice

            ความยุติธรรมทางสังคมหมายถึงความยุติธรรมในมิติรอบด้าน ไม่แบ่งแยกชนชั้น เพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม ต่อต้านความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การกดขี่ขูดรีดทุกรูปแบบ

          ประการที่ 3 Grassroots democracy

            ยึดหลักประชาธิปไตยรากหญ้า (Grassroots democracy) หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy) ต่างจากประชาธิปไตยที่สั่งการจากผู้นำระดับบน อิทธิพลของเจ้าหน้าที่พรรค (party bureaucracy)

          ประการที่ 4 Nonviolence

            ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ  

            เสาหลัก 4 เสาของพรรคกรีน (Four Pillars of the Green Party) ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ ให้ความสำคัญแก่กันและกัน ต้องขับเคลื่อนทั้ง 4 เสาพร้อมกันให้สำเร็จไปด้วยกัน ไม่สามารถแยกเสาใดเสาหนึ่งออกจากกัน ยกตัวอย่างการขับเคลื่อน Ecological wisdom จะขับเคลื่อนด้วยความรุนแรงไม่ได้

ค่านิยมหลัก 10 ประการ :

ในที่ประชุมใหญ่ Green Party เมื่อมิถุนายน 2000 รัฐโคโลราโด สหรัฐ ประกาศค่านิยมหลัก 10 ประการ (Ten Key Values) พัฒนาขยายความจากเสาหลัก 4 เสาของพรรคกรีน ดังนี้

          ประการแรก Grassroots democracy

            ความเห็นของทุกคนสำคัญ จะต้องรับฟังให้ครบถ้วนหรือมากที่สุด ประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบการบริการของรัฐทุกลำดับชั้น มีส่วนร่วมตัดสินใจนโยบายต่างๆ

          ประการที่ 2 Social justice and equal opportunity

            แก้ไขอุปสรรคสิ่งที่ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าเทียม เช่น การเหยียดเชื้อชาติ (racism) การเหยียดเพศ คนสูงวัย homophobia (การเลือกปฏิบัติ) ทุกคนอยู่ใต้กฎหมาย

          ประการที่ 3 Ecological wisdom

            คนกับธรรมชาติต้องอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ไม่ทำลายธรรมชาติ สร้างระบบนิเวศน์สมดุล

          ประการที่ 4 Nonviolence

            เป็นสังคมปราศจากความรุนแรงในทุกระดับทุกด้าน ลดอาวุธโดยเฉพาะอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (weapons of mass destruction: WMD) ด้วยตระหนักว่าโลกมีความขัดแย้ง ประเทศจำต้องป้องกันตัวเองและผู้อื่น พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจา สร้างสันติภาพในทุกระดับจนสู่สันติภาพโลก

          ประการที่ 5 Decentralization

            เน้นการกระจายอำนาจบนความคิดว่าการรวบอำนาจและความมั่งคั่งนำสู่ความอยุติธรรม ทำลายสิ่งแวดล้อม สงคราม จึงต้องปฏิรูปทั้งด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจเพื่อสร้างระบอบที่อำนาจไม่กระจุกตัวในคนกลุ่มเล็ก การตัดสินใจใดๆ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด องค์กรสิทธิมนุษยชนต้องทำงานเพื่อดูแลทุกคน

          ประการที่ 6 Community-based economics and economic justice

            สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำงานที่มีคุณค่า ได้รับการค่าตอบอย่างเหมาะสม ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย บริษัทเอกชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม

          ประการที่ 7 Feminism and gender equity

            ความเท่าเทียมทางเพศ ทุกคนยึดหลักศีลธรรม

          ประการที่ 8 Respect for diversity

            เคารพความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ภาษา เชื้อชาติ

          ประการที่ 9 Personal and global responsibility

            ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งเพื่อตนเองและความเป็นอยู่ที่ดีของส่วนรวม สอดคล้องกับค่านิยมอื่นๆ ข้างต้น ร่วมมือกับทุกคนทุกองค์กร

          ประการที่ 10 Future focus and sustainability

            การพัฒนา การดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงถึงความยั่งยืน มองการณ์ไกล คิดถึงผลประโยชน์ระยะยาวแทนประโยชน์ระยะสั้น

            นอกจากนี้ยังมีกฎบัตรกรีนโลก (Global Greens Charter) เมื่อปี 2001 จากการประชุมของสมาชิกกรีนทั่วโลก 72 ประเทศ ส่วนใหญ่มาจากพรรคกรีนสหรัฐกับยุโรป

พรรคกรีน (Green Party) พรรคทางเลือก :

            แนวคิดของพรรคกรีนเริ่มตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ถ้าเทียบกับพรรคใหญ่ถือว่าเป็นพรรคน้องใหม่ พรรคกรีนในประเทศต่างๆ เป็นพรรคเล็ก เป็นพรรคนอกกระแสหรือพรรคทางเลือก ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้นในยุโรปหลายประเทศ โดยเฉพาะฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ เยอรมนี แม้ยังไม่ถึงขั้นครองเสียงข้างมากในสภา

            การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) หรือภาวะโลกร้อน โรคระบาดโควิด-19 ส่งเสริมให้เป็นที่นิยมมากขึ้น หลายคนให้ความสำคัญกับชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ อย่างไรก็ตามผู้คนอีกจำนวนมากที่สนับสนุนพรรคกระแสหลัก สนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมแบบปัจจุบัน พรรคกระแสหลักที่ออกนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่บริโภคนิยม ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนมองภาพรวม มองนโยบายด้านอื่นๆ ด้วย ฐานคะแนนเสียงส่วนใหญ่ยังอยู่ที่พรรคหลัก

เป็นวิถีชีวิตไม่ใช่แค่กลุ่มการเมือง:

            แนวคิดใช้ชีวิตใกล้ธรรมชาติไม่ใช่ของใหม่ แต่ด้วยการยึดตำราตะวันตก การใช้คำว่า Green movement หรือ Green Party ทำให้ชาติตะวันตกกลายเป็นแกนนำ อย่างไรก็ตามการเป็นพรรคกรีนไม่จำต้องขึ้นกับกลุ่มใดๆ สามารถมีแนวคิดของตนอาจตรงหรือไม่ตรงกับพรรคกรีนประเทศอื่นๆ

            พวกกรีนส่งเสริมความยั่งยืนสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ แต่ผู้นิยมทุนนิยมหลายคนมองว่าเป็นความล้าหลัง แต่บางประเด็นสามารถชักนำให้เกิดการเคลื่อนไหว เช่น การรณรงค์ต่อต้านโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ต่อต้านประจำการขีปนาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางในยุโรป หรือโรคระบาดโควิด-19

            การเป็นพวกกรีนมีความหมายมากกว่าคำว่ากลุ่มเคลื่อนไหว มีบัตรสมาชิกพรรค ไปเลือกตั้งหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล พื้นฐานของผู้ยึดอุดมการณ์นี้คือวิถีชีวิต เช่น ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตที่มุ่งรักษาความยั่งยืน จะเห็นความเป็นกรีนเห็นได้จากการใช้ชีวิตของพวกเขา และสิ่งนี้แหละที่ขับเคลื่อนอุดมการณ์อยู่ตลอดเวลาไม่สิ้นสุด

            นับจากพวกกรีนเริ่มต้นเคลื่อนไหวในทศวรรษ 1970 กลุ่มค่อยๆ เติบโต ผ่านร้อนผ่านหนาว เกิดพรรคกรีนในหลายประเทศ การเคลื่อนไหวดำเนินอย่างมียุทธศาสตร์ มีการหารือตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก ไม่ได้เติบใหญ่รวดเร็วแต่ก้าวไปอย่างมั่นคง กลายเป็นวิถีชีวิตรูปแบบหนึ่ง มีผลต่อนโยบายประเทศไม่มากก็น้อย

19 กรกฎาคม 2020

ชาญชัย คุ้มปัญญา

(ตีพิมพ์ใน คอลัมน์ สถานการณ์โลกไทยโพสต์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 8651 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

-------------------------

บรรณานุกรม :

1. Celep, Odul. (2007). Green Party. In Encyclopedia Of American Political Parties And Elections. (NY: Infobase Publishing.) pp.166-167.

2. Coronavirus: Angela Merkel's approval ratings up amid health crisis. (2020, April 3). Al Jazeera. Retrieved from https://www.dw.com/en/coronavirus-angela-merkels-approval-ratings-up-amid-health-crisis/a-53001405

3. Ecological Wisdom: What Does It Really Mean? (2013, January 18). Green Horizon Magazine. Retrieved from https://green-horizon.org/eco-wisdom/

4. Four Pillars of the Green Party. (2020). Fandom. Retrieved from https://greenpolitics.fandom.com/wiki/Four_Pillars_of_the_Green_Party

5. Global Greens Charter. (2020). Fandom. Retrieved from https://greenpolitics.fandom.com/wiki/Global_Greens_Charter

7. Green politics. (2020). Fandom. Retrieved from https://greenpolitics.fandom.com/wiki/Green_politics

8. Müller-Rommel, Ferdinand. (2011). Green Parties. In International Encyclopedia of Political Science. (pp. 1051-1054). USA: SAGE Publications.

9. Opinion: A European Green wave may be coming — finally. (2020, July 5). Deutsche Welle. Retrieved from https://www.dw.com/en/opinion-a-european-green-wave-may-be-coming-finally/a-54042567

10. Ruling party's landslide election win to give boost to President Moon's reform drive. (2020, April 16). Yonhap. Retrieved from https://en.yna.co.kr/view/AEN20200416001751315?section=national/politics

11. United Nations Thailand. (2015). เกี่ยวกับสหประชาชาติในไทย. Retrieved from http://un.or.th/thai/aboutun/priorities.html

--------------------------

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19

รวมคำถามคำตอบประกันโควิด-19
ทุกคำถามย่อมมีคำตอบ คลิกอ่าน

ด่วนที่สุด เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19 ใหม่สุดๆ ตรวจเจอจ่ายทันที 2 แสนบาท (อาคเนย์ แผน 4)

ด่วนที่สุด เจอ-จ่าย-จบ ประกันโควิด-19 ใหม่สุดๆ ตรวจเจอจ่ายทันที 2 แสนบาท (อาคเนย์ แผน 4)
มีติดตัวไว้ครับ

ซื้อประกัน #COVIDー19 ออนไลน์ง่ายนิดเดียว

ซื้อประกัน #COVIDー19 ออนไลน์ง่ายนิดเดียว
เหมือนซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไป มีให้เลือกหลายบริษัท

รับส่วนลดสูงสุด และอื่นๆ #lazada

รับส่วนลดสูงสุด และอื่นๆ #lazada
สนใจคลิกที่รูป

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ GSK ใน #Lazada

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ GSK ใน #Lazada
วิตามิน Centrum ลดเกือบ 40% ... คลิกที่รูป

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ยูนิลีเวอร์

ร้านค้าอย่างเป็นทางการ ยูนิลีเวอร์
รับส่วนลดพิเศษหลายอย่าง

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก

กลุ่มไลน์ ติดตามข่าวสารทั่วโลก
https://line.me/ti/g2/6rXIwiNZgKq21mhYLjKfBA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ลิงก์เดียวซื้อประกันได้ทุกชนิด สนใจคลิกครับ

ลิงก์เดียวซื้อประกันได้ทุกชนิด สนใจคลิกครับ
ซื้อประกันออนไลน์สะดวก รวดเร็ว ติดต่อ 24 ชม.

เลือกซื้อประกันชีวิตแบบที่ต้องการ

เลือกซื้อประกันชีวิตแบบที่ต้องการ
ซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สอบถาม 24 ชม. สนใจคลิกดูก่อน

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ

ซื้อประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วต่อภาษีได้เลย ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซื้อได้ทั่วประเทศ
ซื้อหรือสอบถามคลิกที่รูป หรือโทร 091-0597905