วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

ลักษณะทั่วไปของวิชารัฐศาสตร์ หน้า 3

เอกสารประกอบคำบรรยาย รหัสวิชา2551120
ชาญชัย
ลักษณะทั่วไปของวิชารัฐศาสตร์
“นิยาม หน่วยการเมือง”
            หน่วยการเมือง (political unit) อาจเป็นปัจเจกบุคคล (Individual) กลุ่มบุคคล กลุ่มผลประโยชน์ สถาบันการเมือง รัฐ/ชาติ องค์กรระหว่างประเทศ ที่แสดงพฤติกรรมการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง และ/หรือรับผลแห่งพฤติกรรมการเมืองจากตนเองหรือหน่วยการเมืองอื่น
            ตัวอย่างนักคิดทางการเมืองที่พูดถึงหน่วยการเมือง เช่น รุสโซ (Jean Jacques Rousseau, 1712-1778) อธิบายคำว่า “ชาติ” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ผูกพันอยู่ด้วยกันโดยถือเกณฑ์การเป็นพลเมือง (citizenship) ของหน่วยหรือสังคมการเมืองเดียวกัน
            ดังนั้น
            1. หน่วยการเมืองหนึ่งอาจประกอบด้วยอีกหลายหน่วยการเมือง เช่น พรรคการเมืองประกอบด้วยสมาชิกพรรค (ปัจเจกบุคคล) จำนวนมาก หรือ ประเทศไทยประกอบด้วยหน่วยการเมืองทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่มผลประโยชน์ สถานบันการเมือง ฯลฯ
            2. พลเมืองทุกคนเป็นหน่วยการเมือง เพราะรับผลทางการเมืองจากหน่วยการเมืองอื่นๆ โดยเฉพาะจากรัฐ และทางกฎหมายให้สิทธิทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง

            คำถามเพื่อการอภิปราย องค์กรหรือสถาบันศาสนาเป็นหน่วยการเมืองหรือไม่

            คำถามเพื่อการอภิปราย สถาบันศาสนากล่อมเกลาให้ศาสนิกชนเป็นคนดี ยึดหน้าที่พลเมืองทางการเมือง ถือเป็นการดำเนินการของหน่วยการเมืองหรือไม่

• หน่วยการเมือง อาจเป็นทั้งที่อยู่ภายในกับภายนอกรัฐ
            หน่วยการเมืองภายในรัฐ เช่น พลเมืองของประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ สถาบันการเมืองที่อยู่ภายในประเทศ
            ส่วนหน่วยการเมืองภายนอกรัฐ เช่น รัฐอื่น องค์กรระหว่างประเทศ NGOs (Greenpeace) บรรษัทข้ามชาติ หรือแม้กระทั่งบุคคลสำคัญของโลกบางคน หน่วยการเมืองภายนอกรัฐเรียกอีกอย่างในศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่า ตัวแสดง (actor)

• การเมืองเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเมือง คือ มีการกระทำต่อกันด้วยมุ่งหวังทางการเมือง
            o เช่น ส.ส.ไปลงพท.หาแกนนำชาวบ้าน เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเมือง
            o ดังนั้น การปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเมือง มักมีความมุ่งหวังทางการเมืองอยู่ด้วยเสมอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อาเซียนแทรกแซงเมียนมา หรือเมียนมาแทรกแซงอาเซียน

15 ตุลาคม 2017 ชาญชัย คุ้มปัญญา (ตีพิมพ์ใน คอลัมน์ “ สถานการณ์โลก ” ไทยโพสต์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 7646 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560) ...